#

اخذ اقامت هلند

از طریق ثبت شرکت

#

معرفی برنامه ثبت شرکت از راه برنامۀ خود اشتغالی کشور هلند به دو شکل "کارآفرین مستقل" و "نیروی کار فوق متخصص" انجام می-پذیرد. ثبت شرکت در هر دو روش، بر اساس سیستم امتیاز بندی می¬باشد و به¬گونه¬ای باید اقدام شود که امتیاز کافی را برای شخص متقاضی به ارمغان آورد. دستاورد این برنامه اخذ اقامت پنج سالۀ کشور هلند و بهره¬مندی از مزایای زندگی اروپایی است.
فرآیند این برنامه حدوداً 3 الی 6 ماه بوده و شامل مراحلی همچون نوشتن طرح تجاری، ثبت شرکت در دفترخانۀ اسناد رسمی، اخذ تاییدیۀ اتاق بازرگانی، ثبت نام در شهرداری، گشایش حساب بانکی، دریافت اجازۀ اقامت و غیره می¬شود.

شرایط احراز فردی 1. سابقۀ مالکیت یک کسب¬وکار در کشور خود: برای منقاضیان روش "کارآفرینی مستقل"
2. سابقۀ مدیریت/فعالیت در تخصص مربوطه: برای متقاضیان روش "نیروی کار فوق متخصص"

شرایط احراز بیزینس
1.برنامه مهاجرتی خوداشتغالی کارآفرین مستقل متقاضیانی که دارای یک بیزنیس ثبت¬شده در کشور خود می¬باشند، می توانند با مالکیت انحصاری یک شرکت خصوصی به صورت سهامدار مطلق (100%) و یا با داشتن بیش از 25% سهام نسبت ایجاد شرکت مربوطه در کشور هلند اقدام نمایند.
متقاضیان این روش، می¬بایست حداقل 6 ماه در سال را در این کشور گذرانده و 90 امتیاز در سیستم امتیازدهی کسب¬و¬کار به دست آورند که این سیستم شامل 3 بخش (شرایط و تجربه شخصی – شرایط کسب و کار- ارزش افزوده برای هلند) بوده و متقاضی باید از هر بخش 30 امتیاز کسب نماید. ضمناً این فرد به عنوان سهامدار و مدیر باید از روی درآمد (یا هزینۀ سرمایه¬های) شرکت سالانه مبلغ 45 هزار یورو به عنوان حقوق ناخالص دریافت کند.

2. برنامه مهاجرتی خوداشتغالی نیروی کار فوق متخصص این برنامه نیز نوعی ایجاد کسب¬و¬کار می¬باشد و تفاوت آن با برنامۀ بالا در این است که فرد می¬تواند حداکثر 20% کل سهام شرکت را در اختیار داشته باشد و با کسب حداقل امتیاز 50 و بدون نیاز به داشتن سابقۀ مالکیت کسب¬و¬کار برای این برنامه اقدام نماید. ضمناً متقاضی این برنامه باید حداقل 4 ماه در سال را در این کشور اقامت گزیند. بدیهی است در این برنامه هم فرد باید به عنوان مدیرعامل شرکت حقوق دریافت کند که مبلغ ناخالص آن 4500 یورو در ماه است.